Showroom & Sales Office
1458 S. San Pedro St. #326
Los Angeles, CA 90015
T. 213.745.8925
F. 213-745-8955

China Office                                                      
No.205-207 2/F, Yuewang Bldg                  
Jiahe Wanggang, Baiyun Area,                       
Guangzhou, China

China Factory
Huanchenf St. Lingcheng Town,             Yijielu St. Luwu Town,                          Weixin St. Piaotang Village,
Lingshan District,                                        Lingshan District,                                  Lingshan District,
Guangxi Povince, China                             Guangxi Province, China                     Guangxi Province, China